1 2 3 4 5 6

НачалоТП „Държавно горско стопанство Тетевен”


ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТЕТЕВЕН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЮЗДП ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД

       ТП „
ДГС Тетевен” е териториална структура на ЮЗДП ДП гр. Благоевград за осъществяване стопанисването на държавния горски фонд и опазването на горите и земите от горския фонд.

ЮЗДП ДП гр. Благоевград е самостоятелно юридическо лице със статут на държавно предприятия по силата на чл. 163, от ЗГ.

Съгласно ЗГ, основният предмет на дейност ТП „ДГС Тетевен” е:

1.    Изпълнение на лесоустройственият проект в държавния горски фонд (ДГФ) чрез:

 - възпроизводство на горите и земите от ДГФ и извършване на свързаните с това дейности;

 - ефективно ползване на дървесина и на недървесни и други горски продукти от горите и земите от ДГФ, както и търговия с тях;

 - организиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горите и земите от горския фонд;

- поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;

2.    Управление на горите от ДГФ;

3.    Организиране и провеждане на лесозащитни и противоерозионни мероприятия в горите и земите от ГФ;

4.    Проектиране и строителство в горите и земите в ДГФ;

5.    Охрана на горите и земите от ГФ и опазване на дивеча и рибното богатство;

6.    Придобиване на гори и земи от ГФ.

 ТП „ДГС Тетевен” има правомощията да осъществява и други дейности, в т. ч. туристическа, рекламна и външнотърговска дейност.

Основни органи на управление на ТП „ДГС Тетевен” са ЮЗДП ДП гр.Благоевград и директорът на ТП „ДГС Тетевен”.

В административно-териториално деление ТП „ДГС Тетевен” попада в обхвата на две общини, община Тетевен и община Ябланица. Община Тетевен е съставена от 13 населени места – общинският център гр. Тетевен и 12 села. Община Ябланица е съставена от 9 населени места – общинският център гр. Ябланица и 8 села.

ТП „ДГС Тетевен” носи името на град Тетевен, където е седалището на неговото административно управление. На север граничи с ТП ДГС „Лесидрен”, на изток граничи с ТП „ДГС Троян”, на юг граничи с ТП ДГС „Етрополе” и Национален парк „Централен Балкан”, на запад граничи с ТП ДГС „Ботевград” и ТП ДГС „Мездра”.

Общата площ на стопанството е 46 385 ха. Разпределението на територията по вид на собствеността, е следното:

- държавни гори – 16433.0 ха (35.4 %);

- общински гори – 19134.8 ха (41.3 %);

- частни гори – 10758.7 ха (23.2 %);

- религиозни гори – 58.5 ха (0.1 %);

 Стопанисването на горите на територията на ТП „ДГС Тетевен” се основа на 3 бр. горскостопански планове с десет годишен период на действие (горскостопански планове на ТП „ДГС Тетевен” и бившето ТП „ДГС Черни Вит” изготвени през 2012г. от „Агролеспроект” ЕООД и горскостопански план на бившето ТП „ДГС Рибарица” изготвен през 2017г. от „Пролес” ООД).НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2019
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ТЕТЕВЕН


ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ТЕТЕВЕН


ИНФОРМАЦИЯ
14/11/2017
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ТЕТЕВЕН