1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниНови механизми ще регламентират продажбата и закупуването на дървесина от държавните и общински гори

Нови механизми ще регламентират продажбата и закупуването на дървесина от държавните и общински гори


15/12/2011

В бр. 96 на Държавен вестник от 06.12.2011 г. е обнародвана Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
С нормативния акт се определят реда и условията за възлагане извършването на дейности в горските територии. В тази връзка в нея са намерили място разпоредби, свързани с начина за провеждане на процедури за възлагане и общи условия при подписването на договорите с определените за изпълнител лица.
Наредбата предвижда възможности за сключването на дългосрочни договори за срок до 15 години за продажба на дървесина, както и договори с местни фирми, осигуряващи заетост в планинските и селските региони на страната.
По реда на наредбата се предвижда да бъде извършвана продажбата на дървесина от държавните и общинските гори на българските физически и юридически лица, включително и на дървата за огрев и строителната дървесина за местното население. Предвидено е ползването на дървесина да се извършва основно от търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, което е в унисон с усилията на държавата да ограничи влиянието на сивия сектор в българската икономика. Като изключение са посочени случаите, в които физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба.
 В тази връзка, в наредбата са определени и конкретни възможности за закупуване на дърва за огрев и строителна дървесина от гражданите за лична употреба, а именно – продажба по ценоразпис без провеждане на състезателна процедура. Предложени са няколко варианта, чрез които местното население може да се снабди с необходимите количества дървесина. Това ще става след издаване на позволително по образец от директора на държавното горско или ловно стопанство за горските територии - държавна собственост, съответно от кмета на общината за горските територии - общинска собственост. Гражданите могат да закупуват и добита дървесина от склад по цени, утвърдени от директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите, или от общинския съвет, в случаите на продажба от общински гори.
 С наредбата се въвежда и възможността за продажба на дървесината чрез електронен търг.