1 2 3 4 5

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Тетевен - Дата на обявата: 09.01.2019
Преписка ID: 02724-2019-0002 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП ДГС "Тетевен”