1 2 3 4 5 6

НачалоТП „Държавно горско стопанство Тетевен”


 
 
     
  ТП „ДГС Тетевен” е териториална структура на ЮЗДП ДП гр. Благоевград за осъществяване стопанисването на държавния горски фонд и опазването на горите и земите от горския фонд.
   В административно-териториално деление ТП „ДГС Тетевен” попада в обхвата на две общини, община Тетевен и община Ябланица. Община Тетевен е съставена от 13 населени места – общинският център гр. Тетевен и 12 села. Община Ябланица е съставена от 9 населени места – общинският център гр. Ябланица и 8 села.

   ВАЖНО: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, Ви уведомяваме, че на уеб страницата не се използват така наречените „бисквитки”. 

 НОВИНИ

СЪ ОБЩЕНИЕ
02/03/2021
На основание Заповед № РД-49-377/16.12.2020 год., Заповед № РД-49-379/17.12.2020 год. на министъра на земеделието, храните и горите и протоколи от комисии от 01.01.2021 год.: Уведомяваме, че ще се проведе повторен търг с тайно наддаване на дата 19.03.2021 год. и часове 10:30 и 14:30 в „Административна сграда“ на ЮЗДП ДП ТП „ДГС – Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“, ПК 5700, обл. Ловеч.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
25/03/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти