1 2 3 4 5 6

НачалоТП „Държавно горско стопанство Тетевен”


 
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТЕТЕВЕН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЮЗДП ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД
 
     
  ТП „ДГС Тетевен” е териториална структура на ЮЗДП ДП гр. Благоевград за осъществяване стопанисването на държавния горски фонд и опазването на горите и земите от горския фонд.
   В административно-териториално деление ТП „ДГС Тетевен” попада в обхвата на две общини, община Тетевен и община Ябланица. Община Тетевен е съставена от 13 населени места – общинският център гр. Тетевен и 12 села. Община Ябланица е съставена от 9 населени места – общинският център гр. Ябланица и 8 села.

   ВАЖНО: Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, Ви уведомяваме, че на уеб страницата не се използват така наречените „бисквитки”. 

 НОВИНИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
25/03/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2019
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ТЕТЕВЕН