1 2 3 4 5 6

НачалоЗА НАС


 
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТЕТЕВЕН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЮЗДП ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД
 
      
 

ТП „ДГС Тетевен” е териториална структура на ЮЗДП ДП гр. Благоевград за осъществяване стопанисването на държавния горски фонд и опазването на горите и земите от горския фонд.

ЮЗДП ДП гр. Благоевград е самостоятелно юридическо лице със статут на държавно предприятия по силата на чл. 163, от ЗГ.

Съгласно ЗГ, основният предмет на дейност ТП „ДГС Тетевен” е:

1.    Изпълнение на лесоустройственият проект в държавния горски фонд (ДГФ) чрез:

 - възпроизводство на горите и земите от ДГФ и извършване на свързаните с това дейности;

 - ефективно ползване на дървесина и на недървесни и други горски продукти от горите и земите от ДГФ, както и търговия с тях;

 - организиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горите и земите от горския фонд;

- поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;

2.    Управление на горите от ДГФ;

3.    Организиране и провеждане на лесозащитни и противоерозионни мероприятия в горите и земите от ГФ;

4.    Проектиране и строителство в горите и земите в ДГФ;

5.    Охрана на горите и земите от ГФ и опазване на дивеча и рибното богатство;

6.    Придобиване на гори и земи от ГФ.

ТП „ДГС Тетевен” има правомощията да осъществява и други дейности, в т. ч. туристическа, рекламна и външнотърговска дейност.

Основни органи на управление на ТП „ДГС Тетевен” са ЮЗДП ДП гр.Благоевград и директорът на ТП „ДГС Тетевен”.

В административно-териториално деление ТП „ДГС Тетевен” попада в обхвата на две общини, община Тетевен и община Ябланица. Община Тетевен е съставена от 13 населени места – общинският център гр. Тетевен и 12 села. Община Ябланица е съставена от 9 населени места – общинският център гр. Ябланица и 8 села.

ТП „ДГС Тетевен” носи името на град Тетевен, където е седалището на неговото административно управление. На север граничи с ТП ДГС „Лесидрен”, на изток граничи с ТП „ДГС Троян”, на юг граничи с ТП ДГС „Етрополе” и Национален парк „Централен Балкан”, на запад граничи с ТП ДГС „Ботевград” и ТП ДГС „Мездра”.

Общата площ на стопанството е 46 385 ha. Разпределението на територията по вид на собствеността, е следното:

- държавни гори – 16433.0 ha (35.4 %);

- общински гори – 19134.8 ha (41.3 %);

- частни гори – 10758.7 ha (23.2 %);

- религиозни гори – 58.5 ha (0.1 %);

Стопанисването на горите на територията на ТП „ДГС Тетевен” се основа на 3 бр. горскостопански планове с десетгодишен период на действие (горскостопански планове на ТП „ДГС Тетевен” и бившето ТП „ДГС Черни Вит” изготвени през 2012г. от „Агролеспроект” ЕООД и горскостопански план на бившето ТП „ДГС Рибарица” изготвен през 2017г. от „Пролес” ООД).

      Общият запас на държавните гори е 1 793 320 m3, запасът на един хектар е 109 m3/ha. Средногодишното ползване по ГСП е 25 867 m3 лежаща маса, от която 64% са дърва за огрев. Средната възраст на държавните гори е 65 г., средната пълнота е 0.73, средният бонитет е III (3.5). Общият среден годишен прираст е 26 983 m3, средният годишен прираст на един хектар е 1.77 m3/ha.

Проектираните залесявания в ГСП са на обща площ 124.1 ha, или 12.41 ha/год.