1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниО Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е


21/10/2014

 О Б Я В Л Е Н И Е

ТП ДГС-Тетевен гр. Тетевен към „Югозападно държавно

предприятие” гр. Благоевград

         На основание Заповед №343/08.08.2014 г. на директора на предприятието обявява процедура-търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на глава V от ППЗДС, за срок от десет години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ТП „Държавно горско стопанство Тетевен”, съгласно Акт за ЧДС № 1446 /13.10.2003 г. на Областна администрация - гр. Ловеч, а именно: Обект – Горски кантон „Драгоица”-масивна сграда  на два етажа, със застроена площ ЗП 140 кв.м., изградена върху имот с номер 069087 в землището на гр. Ябланица, с ЕКАТТЕ 87014, общ. Ябланица, в м. „Драгойца”. До участие в търга се допускат както юридически, така и физически лица, които трябва да отговарят на следните изисквания: не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност,  не се намират в ликвидация или в производство по обявяване на ликвидация, не са лишени от правото да упражняват търговска дейност, нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителните фондове, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, нямат изискуеми парични задължения към ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена, държавните горски предприятия – ЦУ и ТП - държавни горски/ловни стопанства са извършили  оглед на обекта и са съгласни с условия за провеждане на търга. Начална месечна наемна цена: в размер на 153.00 (сто петдесет и три) лева без ДДС, съгласно Заповед № №343/08.08.2014 г. на директора на ЮЗДП ДП, одобрена от Министъра на земеделието и храните. Депозит  за  участие: в размер на 50 (петдесет) лева без ДДС, вносим в касата на ТП „ДГС Тетевен” с адрес: гр. Тетевен, общ. Тетевен, ул. "Христо Ботев"  № 11,  в  срок до 17.00  часа на  деня, предхождащ провеждането на търга. Такса за закупуване на тръжната документация в размер на 20 лв (двадесет) лева, без ДДС, невъзстановима, вносима в касата на ТП „ДГС Тетевен”,  в  срок до  17.00  часа на  деня, предхождащ провеждането на търга. Заявление за участие, необходимите документи за участие в процедурата и писмените ценови предложения - офертите на кандидатите се приемат в деловодството на  ТП „ДГС Тетевен”, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа до деня, предхождащ провеждането на търга, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация. В търга кандидатите участват лично или чрез изрично упълномощен представител. Търгът ще се проведе на 12.11.2014г., от 10.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тетевен”, на адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев” № 11. Повторният търг ще се проведе на 17.11.2014г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тетевен”, на адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев” № 11, при същите условия като първоначалния търг. Наемодателят се задължава да ползва обекта по предназначение. Имотът, подлежащ на отдаване под наем да се ползва само по предназначение, без право да се пренаема и да се ползва съвместно по договор с трети лица. Необходими документи за участие:съгласно тръжна документация.