1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниСЪ ОБЩЕНИЕ

СЪ ОБЩЕНИЕ


02/03/2021

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

от 02.03.2021 год.

На основание Заповед № РД-49-377/16.12.2020 год., Заповед № РД-49-379/17.12.2020 год.  на министъра на земеделието, храните и горите и протоколи от комисии от 01.01.2021 год.: Уведомяваме, че ще се проведе повторен търг с тайно наддаване на дата 19.03.2021 год. и часове 10:30 и 14:30 в „Административна сграда“ на ЮЗДП ДП ТП „ДГС – Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“, ПК 5700, обл. Ловеч. Първи търг с тайно наддаване от 10:30 часа с предмет: 1. Сграда с идентификатор 62579.501.204.1 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, точка, едно), застроена площ 153(сто петдесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица №15-31705 - 15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч; 2. Сграда с идентификатор 62579.501.204.2 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, точка, две), застроена площ 138(сто тридесет и осем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица №15-31706 - 15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч и Втори търг с тайно наддаване от 14:30 часа с предмет: Поземлен имот с идентификатор 62579.501.190 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, девет, нула), находящ се в с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с площ 765 (седемстотин шестдесет и пет) кв.м., съгласно Акт за частна държавна собственост №2794/21.10.2013 г., а съгласно скица №15-31684-15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч е с площ 764 (седемстотин шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), заедно с построената върху имота сграда с идентификатор 62579.501.190.1 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, девет, нула, едно), застроена площ 118 (сто и осемнадесет) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, съгласно скица №15-31704-15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч. Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й, в деловодството на административната сграда на ЮЗДП ДП ТП „ДГС - Тетевен“. Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе в касата на ТП „ДГС Тетевен” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG28 CECB 9790 10Е6 0432 00, ЦКБ АД, Клон Тетевен. Депозитът за участие в търга е в размер на 400,00 (четиристотин) лева, вносим в касата на ЮЗДП ДП ТП „ДГС Тетевен” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG28 CECB 9790 10Е6 0432 00, ЦКБ АД, Клон Тетевен, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на процедурата. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на  ЮЗДП ДП ТП „ДГС - Тетевен“.